Team Blue (Inaktiv)

Whity#5633518
eutertreter#4018890
XxPfeffiXx#2084971
TOBS ツ#9463621
xiKxv#6551519
ChaxZ#3374201
Line#9547828
Utz1993#8132716
Sacrifice Itachi#2023331
Rofe#6095515